Konsalting


  INPRO je u mogućnosti da Vam ponudi konsultantske usluge u svim fazama procesa:
  Konsultantske usluge pri koncipiranju ( i projektovanju):
 • transporta lica i tereta sredstvima za transport (liftovi, dizalice, transporteri za rasuti teret, trakasti transporteri i sl.);
 • fabrika, sistema i linija za proizvodnju elemenata i opreme u metaloprerađivačkoj industriji, industriji saobraćajnih sredstava, industriji mašina, metala i nemetala, hemijskoj i prehrambenoj industriji, poljoprivrednoj proizvodnji i procesnoj industriji;
 • mašinskih konstrukcija i mehanizacije (noseće konstrukcije transportnih sredstava: mostne dizalice, portalni kranovi i ostale dizalice, trakasti transporteri, stacionarne podizne platforme; bageri, odlagači i sl.);
 • skladišta čvrstih materijala sa odgovarajućom opremom za transport i odlaganje;
 • unutrašnjeg transporta i skladištenja materijala za potrebe železničkog, drumskog, vodnog i vazdušnog saobraćaja;
 • mašinskih sklopova u okviru železničkog mašinstva (skretnice, oprema i sl.);
 • automatskog upravljanja za prethodno navedene objekte, instalacije i sisteme.
  Konsultantske usluge u aktuelnim proizvodnim sistemima:
 • Izradu tehnološke dokumentacije u oblasti prerade metala, drveta  i plastike
 • Izrada novih tehnoloških rešenja kako bi se prevazišli problemi u postojećim proizvodnim procesima
 • Izrada analiza stanja bezbednosti I tehničke dokumentacije  vezane za bezbednost na radu
 • Izrada tehničkih uslova i zahteva za davanje ponuda
 • Stručno zastupanje investitora ili poslodavca kod organa u vezi sa investicijom ili proizvodnim procesom
 • Usluge pri izradi potrebne dokumentacije za OHSAS, Učešće u implementaciji sistema OHSAS u cilju dobijanja potrebne sertifikacije ( napomena: mi ne vršimo sertifikaciju)
  Procene i veštačenja

INPRO je u mogućnosti da vam pruži usluge procene tržišne vrednosti: mašinskih konstrukcija, objekata, opreme i alata jer  ima zaposleno lice koje je ovlašćeni sudski veštak za:

 • mašinsku struku i
 • bezbednost na radu
  Koordinacija poslova  u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu:

Prema  Uredbi o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim i pokretnim gradilištima, član 4-“ inve-stitor odnosno zastupnik investitora je dužan da odredi jednog ili više koordinatora za izradu projekta i jednog ili više koordinatora za izvođenje radova kada na gradilištu izvode ili je predviđeno da će radove izvoditi dva ili više izvođača radova istovremeno“.
Preduzeće INPRO može da Vam ponudi usluge za obavljanje poslova:

 • Koordinatora u fazi izvođenja projekta (izrada plana preventivnih mera za bezbedan rad)
 • Koordinatora u fazi izvođenja radova – koordinacija primene načela prevencije