Protiv požarna zaštita


Zaštita od požara obuhvata skup mera i radnji u odnosu na planiranje, finansiranje, organizovanje, sprovođenje i kontrolu mera i radnji zaštite od požara, za sprečavanje izbijanja i širenja požara, otkrivanje i gašenje požara, spašavanje ljudi i imovine, zaštitu životne sredine, utvrđivanje i otklanjanje uzroka požara, kao i za pružanje pomoći kod otklanjanja posledica prouzrokovanih požarom.
INPRO je stručno osposobljen da Vam ponudi obavljanje sledećih poslova:
 1. Izrada pravila zaštite od požara
 2. Izrada Programa osnovne obuke radnika iz zaštite od požara
 3. Organizovanje  osnovne obuke radnika iz zaštite od požara sa proverom znanja
 4. Konsalting iz oblasti zaštite od požara (savetovanje pri izboru sistema i sredstava za dojavu i gašenje požara)
Na osnovu Zakona, nadležni inspektori vrše kategorisanje ugroženosti objekata od požara. Ako su Vaši proizvodni objekti razvrstani u II i III kategoriju ugroženosti od požara, potrebno je da imenujete lice koje je stručno osposobljeno za sprovođenje zaštite od požara. Kao Vaše stručno lice za sprovođenje zaštite od požara ( referent za zaštitu od požara )  obavljaćemo:

Poslove kontrole sprovođenja i primene mera zaštite od požara, i to :
 1. Kontrolu primene opštih propisa pri projektovanju i rekonstrukciji po­stojećih objekata i postrojenja,
 2. Kontrolu primene opštih propisa, normi i normativa,
 3. Kontrolu primene Pravilnika, drugih opštih akata i uputstava za siguran i bezbedan rad,
 4. Kontrolu zaštitnih mera, t.j. preventivnih mera ZOP,
 5. Kontrolu osposobljenosti i uvežbanosti radnika u rukovanju sredstvima i opremom za gašenje požara,
 6. Pregled objekata, postrojenja, uređaja i instalacija sa aspekta zaštite od požara u cilju uspešnog funkcionisanja sistema ZOP.
Poslove izrade stručnih rešenja i unapređenja zaštite od požara:
 1. Praćenje primene propisanih normi i mera zaštite od požara,
 2. Organizovanje  izrade uputstva za rad po odredbama Pravilnika,
 3. Praćenje tehničkih i drugih propisa sa područja zaštite od požara i upućivanje istih nadležnim rukovodiocima na sprovođenje,
 4. Predlaganje optimalnih mera ZOP u projektima za izgradnju odnosno rekonstrukciju,
 5. Planiranje obrazovanja, obuke i provere znanja iz materije ZOP, o čemu se vodi uredna evidencija.
Poslovi održavanja ispravnosti i funkcionalnosti opreme uređaja i sred­stava za zaštitu od požara :
 1. Vođenje  evidencija  priručnih sredstava za gašenje požara (prenosni  vatrogasni aparati),
 2. Kontrolisanje  ispravnosti prenosnih  vatroga­snih aparata,
Poslovi saradnje sa institucijama, ustanovama i privrednim društvima ovlašćenim i specijalizovanim u ovoj oblasti i prisustvovanje  pri svakom inspekcijskom nadzoru u objektu.