Bezbednost i zdravlje na radu


  Izrada Akta o proceni rizika

  Izrada Normativnih akata:
 • Izrada Pravilnika o bezbednosti i zdravlju na radu
 • Izrada Pravilnika o evidencijama i načini vođenja evidencije
 • Izrada Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu

 • Izrada Plana i Programa obuke za osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad Vođenje poslova bezbednosti i zdravlja na radu

  Izrada elaborata o uređenju gradilišta
 
Izrada Akta o proceni rizika
Akt o proceni rizika  je najvažniji dokument iz oblasti bezbednosti i zdravlju na radu. Zakonom o BZR-u , članom 13. predviđeno  je  da su svi poslodavci obavezni  da u „pismenoj formi donesu Akt o proceni rizika za sva radna mesta u radnoj okolini i utvrde način i mere za njihovo otklanjanje“.
Aktom o proceni rizika  sagledava se ukupno stanje uslova rada na svakom radnom mestu i u radnoj okolini i utvrđuju mere i načini za poboljšanje uslova rada i svođenje rizika u dozvoljene, prihvatljive, granice, odnosno  na najmanju moguću meru. 

Izrada Plana i Programa obuke za osposobljavanje zaposlenih za bezbedan I zdrav rad
Na osnovu člana 27-31. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, (Službeni glasnik Republike Srbije br.101/2005), i   Pravilnika o vođenju evidencija poslodavac je obavezan da izvrši osposobljavanje zaposlenih za bezbedan I zdrav rad

Osposobljavanjem za bezbedan i zdrav rad za radno mesto, radnik stiče teorijska i praktična znanja iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, upoznaje se sa uslovima rada, opasnostima i štetnostima na radnom mestu, sa merama bezbednosti i zdravlja na radu, sredstvima i opremom lične zaštite na radu koja doprinose većem stepenu bezbednosti kako pri radu na istom ili promenjenom radnom mestu, tako i pri radu u promenjenom tehnološkom procesu, odnosno procesu rada sa novom opremom i alatima za rad.  
Osposobljavanje zaposlenih za bezbedan rad, njegovo teorijsko i praktično obučavanje iz oblasti  bezbednosti i zdravlja na radu vrši se pri:
 • zasnivanju radnog odnosa i raspoređivanju na radno mesto za koje je zaposleni  odnos zasnovao,
 • raspoređivanju u toku rada, ( promeni radnog mesta ),
 • promenama u tehnološkom procesu, odnosno procesu rada, i
 • uvođenja nove ili promene postojeće opreme i instrumenata za rad. 
                             
Posle izvršenog osposobljavanja, obavezna je provera osposobljenosti zaposlenih za bezbedan i zdrav rad I to : testiranjem ili razgovorom sa zaposlenima                                             
Zaposleni  ne sme otpočeti sa samostalnim radom, odnosno radom bez neposrednog nadzora od strane drugog zaposlenog, koga pismenim putem zadužuje rukovodilac radne jedinice  , sve dok se ne osposobi za bezbedan rad.
Osposobljavanje zaposlenih vrši se u toku radnog vremena.
Sredstva za osposobljavanje zaposlenih obezbeđuje poslodavac.
Program za osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad, sadrži teoretski i praktični deo obuke iz bezbednosti i zdravlja na radu.                               
 
Vođenje poslova bezbednosti i zdravlja na radu
Sklapanjem ugovora  poslovno-tehničkoj saradnji- vodjenje poslova lica za bezbednost i zdravlje na radu  INPRO  preuzima vodjenje poslova bezbednost i zdravlje na radu u sedištu i svim radnim i proizvo-dnim  prostorijama poslodavca. Ugovorom  INPRO preuzima na sebe obaveze ( član 40,Zakona ) :
   • Vrši kontrolu i daje savete  poslodavcu u planiranju, izboru, korišćenju i održavanju sredstava za rad, opasnih materija i sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu
 • Učestvuje u opremanju i uredjivanju radnog mesta u cilju obezbedjivanja bezbednih i zdravih uslova rada
 • Organizuje preventivna i periodična ispitivanja uslova radne okoline
 • Organizuje preventivne i periodične preglede i ispitivanje opreme za rad
 • Predlaže mere za poboljšanje uslova rada, naročito na radnom mestu sa povećanim rizikom
 • Prati i kontroliše  primenu mera za bezbednost i zdravlje zaposlenih na radu. Pregled primene mera vrši se  zavisno od aktivnosti ( datum i vreme posete odredjuje lice za bezbednost i zdravlje na radu slučajnom metodom ), i o rezultatima pregleda ima se sačiniti zapisnik(ček lista) u dva primerka , koji moraju potpisati i davalac usluga i poslodavac
 • Prati stanje u vezi sa povredama na radu i profesionalnim oboljenjima, kao i bolestima u vezi sa radom, učestvuje u utvrdjivanju njihovih uzroka i priprema izveštaje sa predlozima mera za njihovo otklanjanje
 • Priprema i sprovodi osposobljavanje zaposlenih za bezbedan rad
 • Priprema uputstva za bezbedan rad i kontroliše njihovu primenu
 • Zabranjuje rad na radnom mestu ili upotrebu sredstava za rad, u slučaju kada utvrdi neposrednu opasnost po život i zdravlje zaposlenih. U slučaju zabrane rada lice za bezbednost i zdravlje na radu u pismenoj formi obaveštava poslodavca o zabrani rada. Ako poslodavac i pored zabrane rada, naloži zaposlenom da nastavi rad , lice za bezbednost i zdravlje na radu o tome odmah će obavestiti nadležnu inspekciju rada
 • Saradjuje i koordinira rad sa službom medecine rada po svim pitanjima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
 • Vodi evidencije u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
Izrada elaborate o uređenju gradilišta
Elaborat o uređenju gradilišta za bezbedan i zdrav rad se izrađuje na osnovu  Pravilnika o sadržaju elaborata o uređenju gradilišta ("Sl.glasnik RS" br.121/2012)
  Namena elaborata o uređenju gradilišta i obezbeđenju mera bezbednosti i zdravlja na radu je da se bezbednost radnika na gradilištu sprovodi organizovano i sistematski uz blagovremenu pripremu i na osnovu odgovarajuće tehničke dokumentacije. Na taj način bezbednost i zdravlje na radu postaje integralni deo procesa izvođenja radova, a neposrednim organizatorima rada ( rukovodiocima na radilištu ) se daje mogućnost da se blagovremeno upoznaju sa odgovarajućim dužnostima, pravima, obavezama, merama bezbednosti i da izvrši nabavku potrebnog materijala i opreme u fazi prpremnih radova.
Elaboratom su obuhvaćeni način i organizacija osnovnih preventivnih mera bezbednosti i zdravlja na radu za sve zaposlene na radilištu. Svi učesnici koji budu angažovani na pripremi i izvođenju radova moraju se pridržavati navedenih preventivnih mera definisanih  Elaboratom  o uređenju gradilišta za bezbedan i zdrav rad.
Elaboratom su obrađene opasnosti i štetnosti kod izvođača radova od materijala, alata, tehnologije rada, radnih uslova, radne i životne sredine na radnim mestima, radnom prostoru, radnoj okolini i materijala koji se koriste tokom izvođenja radova . Posebno se definišu opasnosti i mere zaštite od povređivanja. Ukazuje se na način praćenja stanja bezbednosti pri izvođenju radova sa povećanim rizikom.