Posredovanje u zapošljavanju u inostranstvu


 „INPRO“, u skladu sa odredbama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti («Službeni glasnik RS, broj 36/09), obavlja poslove posredovanja u zapošljavanju državljana Republike Srbije u inostranstvu. Postupak posredovanja uvek započinje na zahtev poslodavca (ili druge agencije za zapošljavanje). Zahtev poslodavca obavezno definiše uslove zapošljavanja, prava i obaveze poslodavca i radnika.
U postupku posredovanja, “INPRO” je dužan da obezbedi zaštitu državljana Republike Srbije koja podrazumeva najmanje jednak tretman po osnovu rada sa državljanima države zaposlenja za vreme rada i boravka u inostranstvu.
Inostrani poslodavac, njegov ovlašćeni predstavnik-agencija za zapošljavanje, obraćaju se zahtevom (ponudom) preduzeću “INPRO”  u kojoj su dužni da precizno definišu prava i obaveze poslodavca i radnika, kao i uslove koji se odnose na rad i boravak naših državljana u državi odredišta.
Poslodavac dostavlja zahtev, ponudu, na memorandumu koji mora biti overen potpisom i pečatom odgovornog lica u tom pravnom licu.
U skladu sa propisima Republike Srbije i međunarodnim konvencijama, poslodavac je dužan da u svom zahtevu navede:


(1) pun naziv preduzeća sa svim registrovanim podacima;
(2) broj potrebnih radnika prema vrsti zanimanja;
(3) potrebnu stručnu kvalifikaciju;
(4) da li je potrebno znanje stranog jazika i ukoliko je potrebno koji nivo;
(5) vremenski period na koji se radnici angažuju;
(6) visinu plate (bruto i neto iznos);
(7) da li lica imaju obezbeđen smeštaj, ako imaju, kakav i ko snosi troškove smeštaja;
(8) ko snosi troškove prevoza za odlazak iz Srbije i povratak radnika u Srbiju nakon prestanka ugovora o radu;
(9) ko snosi troškove viziranja pasoša i dobijanja radnih dozvola;
(10) koja su sve lekararska uverenja potrebna i ko snosi troškove njihovog izdavanja;
(11) da li poslodavac ima saglasnost službe za zapošljavanje u svojoj državi da može zapošljavati državljane drugih država, odnosno da li ima saglasnost nadležne kancelarije za imigraciju i saglasnost organa unutrašnjih poslova nadležnog za izdavanje odobrenja o privremenom boravku da ne postoje zakonske smetnje za radnim angažovanjem državljana Republike Srbije za rad u toj državi.
Nakon sagledavanja potreba  “INPRO”, oglašava potrebu za određenim poslovima. Po prikupljenim ponudama ,vrši se odabir kandidata prema kriterijumuma koje poslodavac definiše.
Nakon odabira odgovarajućih radnika, pre odlaska svaki radnik je u obavezi da pre odlaska na rad u inostranstvo, potpiše sa poslodavcem ugovor o radu, na osnovu koga legalno dobija radnu I boravišnu dozvolu u državi u koju odlazi da radi.
“INPRO”, podatke radnika u čijem je zapošljavanju posredovala, obavezna je da dostavi nadležnim državnim organima.